NiceOne

Vitajte. Dúfam že sa tu budete dobre cítiť. Stranka je denne aktualizovaná.

Winrar

WinRar


Program WinRAR je špièkový archivaèný program pre všetky 32-bitové verzie operaèného systému Microsoft Windows (archivaèný formát RAR je pritom ako prvý plne pripravený na 64-bitovú technológiu). Okrem toho je dostupná verzia pre DOS (32-bit, v starších verziách aj 16-bit), OS/2, BeOS a Linux. Prvé zverejnené verzie programu pre platformu DOS pochádzajú z roku 1993. Program už vtedy zaujal výkonnosou komprimaèného algoritmu (ktorý už vtedy prevyšoval schopnosti formátu ZIP, prièom formát RAR medzitým prešiel viacerými inováciami), ale najmä Norton Commander-u podobným grafickým rozhraním, prièom možnos ovládania programu cez príkazový riadok zostala zachovaná. Peter Hubinský, majite¾ firmy AVIR bol s programom RAR v spojení od samých zaèiatkov a prostredníctvom siete FIDONET, SAC BBS a neskôr SAC FTP archívu významnou mierou prispel k rozšíreniu tohto pokrokového archivaèného programu na území Slovenska (resp. celého vtedajšieho Èeskoslovenska) ako aj v celosvetovom merítku (SAC FTP archív je dodnes uvádzaný ako oficiálny FTP server udržiavajúci ostatné verzie programu RAR). Od roku 1994 je zabezpeèená možnos registrácie programu za slovenské koruny. Spoèiatku bol proces registrácie zabezpeèovaný v spolupráci s firmou ESET, neskôr už samotnou firmou AVIR. Neskôr sa postupne objavovali verzie pre OS/2, Linux a Windows32. Ostatná menovaná verzia je priamym vyzývate¾om síce komerène ve¾mi úspešného, ale technologicky znaène zastaralého programu WinZip. Znaèného posunu v súboji týchto dvoch programov sa dosiahlo odkúpením zdrojových kódov ZIP komprimácie (mimochodom od tej istej firmy, ktorá predala kódy firme produkujúcej WinZip...) a ich zapracovaním do programu WinRAR od verzie 2.50. Tým sa prakticky dosiahol stav, kedy z algoritmického h¾adiska program WinRAR plne pokrýva všetky funkcie programu WinZip. Ak k tomu prirátame zásadné výhody pokrokového formátu RAR (vysoká bezpeènos, viaczväzkové archívy, solid formát, multimediálna kompresia atï), internú podporu rozba¾ovania ïalších formátov (ARJ, CAB, ACE atï), existenciu verzií pre DOS, OS2 a Linux ako aj slovenskej lokalizácie, o víazovi v tomto pomyselnom súboji nemožno pri triezvom uvažovaní ani v najmenšom pochybova. Dnes je držite¾om registrácie mnoho stoviek spokojných užívate¾ov. Medzi majite¾mi mohutných podnikových resp. národných licencií nechýbajú popredné slovenské finanèné ustanovizne, telekomunikaèné firmy, priemyselné podniky a obchodné organizácie. Zaraïte sa medzi nich aj Vy! Bližšie podrobnosti oh¾adom registrácie programu RAR/WinRAR a mnohých ïalších shareware programov nájdete na domovskej stránke firmy AVIR.

Stahuj